สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลาในการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่รับสินค้า
2. การรับประกันครอบคลุมถึง ความเสียหาย ชำรุด อันเนื่องมาจากการผลิต
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหาย ชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน แต่ทางร้านยินดีรับซ่อมแซมให้โดยคิดค่าบริการในราคาพิเศษ และส่งคืนสินค้าให้เรียบร้อย

view